تبلیغات
پرواز تا نور - نماز

نماز در تمام ادیان بوده است

قبل از حضرت محمد صلى الله علیه وآله در آئین حضرت عیسى هم نماز بوده که قرآن از زبان اونقل میکند که خداوند مرا به نماز سفارش کرده است: «واوصانى بالصلوة» [مریم، 31 ]

وقبل از اوموسى بوده که خداوند به او خطاب مى کند: «اقم الصلوة لذکری» [طه، ٢٤ ]

و قبل از موسى پدر زن او حضرت شعیب بوده آه نماز داشته است:«یا شعیب اصلاتك تأمرك» [هود.87]

و قبل از همه آنها ابراهیم بوده آه از خداوند براى خود و ذریّ هاش توفیق اقامه نماز را مى خواند:

«ربّ اجعلنى مقیم الصلوة و من ذریّتى» [لقمان.17]

پسر من نماز را بپا دار و امر به معروف و نهى از منكر آن.

جالب آن است آه معمولاً در آنار نماز سفارش به زآات مى شود ولى از آنجا آه نوجوان معمولاً پول

ندارد، در این آیه در آنار نماز به جاى زآات به امر به معروف ونهى ازمنكر سفارش شده است.


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : جمعه 18 آذر 1390