تبلیغات
پرواز تا نور - شرایط درمان با قرآن:


شرایط درمان با قرآن

1-قصد قربت نموده واعمال رابرای رضای پروردگارانجام دهد.
2-با یقین کامل واعتقادپاک انجام دهدودرخود شکی راه ندهد.
3-قبل ازشروع درون راازحرام پاک کندوازگناهان توبه نماید.
4-با طهارت(وضو وغسل)باشد.
5-زمان قرائت متوجه غیر خدا نشود.
6-در قرائت آیات وسوره ها مداومت نماید.
7-حاجت او معصیت نباشد بلکه واجب یا مستحب یا لااقل مباح باشد.
8-قرائت او موجب ترک واجبی یاضایع شدن حقی نگردد.
9-قبل از قرائت تامیتواند صدقه دهد.
10-قبل از قرائت وبعد آن صلوات بفرستدودرخاتمه یکبار «لاحول ولاقوه الابالله» بگوید
11-قرائت را بعد از دورکعت نماز حاجت یا بعد ازنمازواجب یا نماز مستحب شروع کند.
12-شرایط قرائت رابداندوحق آیات را ادا نماید.


نوشته شده توسط R Nدر تاریخ : شنبه 7 آبان 1390
برچسب ها : شرایط درمان با قرآن،